Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

2014 rok


Podstrony:
 • Zarządzenie Nr 1.2014

  w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozliczono na raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku.

 • Zarządzenie Nr 2.2014

  w sprawie przystąpienia do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością oraz powołania Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością.

 • Zarządzenie Nr 3.2014

  w sprawie powołania komisji ds. stypendiów sportowych

 • Zarządzenie Nr 5.2014

  w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego do zorganizowania Uroczystych Obchodów Jubileuszu 60-lecia Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 6.2014

  w sprawie powołania zespołu ds. realizacji zadań zawiązanych z przygotowaniem Obchodów Jubileuszu 60-lecia Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 7.2014

  w sprawie zatwierdzenia planów finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 8.2014

  w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2014 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 9.2014

  w sprawie wprowadzenia zasad zlecenia, realizacji, kontroli i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Dęblin w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • Zarządzenie Nr 10.2014

  w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku.

 • Zarządzenie Nr 11.2014

  w sprawie dokapitalizowania Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 12.2014

  w sprawie powołania komisji ds. konkursu na projekt graficzny logo z okazji jubileuszu 60-lecia nadania Dęblinowi praw miejskich.

 • Zarządzenie Nr 13.2014

  w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Dęblin

 • Zarządzenie Nr 14.2014

  w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Obsługi Inwestora.

 • Zarządzenie Nr 15.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 16.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 17.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2014 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 18.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 19.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 20.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2014 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 21.2014

  w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

 • Zarządzenie Nr 22.2014

  w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku.

 • Zarządzenie Nr 23.2014

  w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania określającego zasady udzielania zamówień publicznych dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez Miasto Dęblin w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

 • Zarządzenie Nr 24.2014

  w sprawie ustalenia założeń do sporządzenia arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Dęblin na rok szkolny 2014/2015

 • Zarządzenie Nr 25.2014

  w sprawie ogłoszenia wyników Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku.

 • Zarządzenie Nr 26.2014

  w sprawie wprowadzenia procedury dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły/placówki oświatowej

 • Zarządzenie Nr 27.2014

  w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz zasad ich przyznawania i opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 28.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 29.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2014 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 30.2014

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Dęblin za 2013 rok.

 • Zarządzenie Nr 31.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 32.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 33.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2014 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 34.2014

  w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego.

 • Zarządzenie Nr 35.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 36.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 37.2014

  w sprawie dokapitalizowania Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 38.2014

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 39.2014

  w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.

 • Zarządzenie Nr 40.2014

  w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

 • Zarządzenie Nr 41.2014

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu Pani Joanny Antoniewicz - referenta ds. oświaty.

 • Zarządzenie Nr 42.2014

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu Pani Ewy Sala - referenta ds. księgowości podatkowej.

 • Zarządzenie Nr 43.2014

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu Pani Anny Kulińskiej Nowak - referenta ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami.

 • Zarządzenie Nr 44.2014

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu Pani Katarzyny Kipert - referenta ds. księgowania i egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami.

 • Zarządzenie Nr 45.2014

  w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 46.2014

  w sprawie naboru kandydatów do rady nadzorczej.

 • Zarządzenie Nr 48.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 48a.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 49.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2014 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 50.2014

  w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych.

 • Zarządzenie Nr 51.2014

  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 • Zarządzenie Nr 52.2014

  w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

 • Zarządzenie Nr 53.2014

  w sprawie ustalenia zasad rezerwacji stanowisk handlowych oraz opłat rezerwacyjnych na targowisku miejskim "Mój Rynek" przy ul. Niepodległości w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 54.2014

  w sprawie rozpatrzenia złożonych wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin, sporządzonego zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/173/2012 Rady Miasta Dęblin z dnia 27 września 2012 r.

 • Zarządzenie Nr 55.2014

  w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych oraz zakładowego planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 56.2014

  w sprawie ustalenia planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin dla Projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego " Marka Lotniczy Dęblin narzędziem promocji gospodarczej miasta i regionu".

 • Zarządzenie Nr 57.2014

  w sprawie zmiany operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej.

 • Zarządzenie Nr 58.2014

  w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 • Zarządzenie Nr 59.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 60.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2014 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 61.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 62.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 63.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2014 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 64.2014

  w sprawie powołania komisji ds. dopłat czesnego dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.

 • Zarządzenie Nr 65.2014

  w sprawie ogłoszenia przetargu na oddanie w najem wolnego lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 66.2014

  w sprawie powołania komisji do przygotowania i przekazania dokumentów archiwalnych oraz przygotowania dokumentacji niearchiwalnej z ponownych wyborów burmistrza miasta w dniu 28.04.2011r. oraz 5.10.2011r.

 • Zarządzenie Nr 67.2014

  w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie do przyznawania Karty Dużej Rodziny

 • Zarządzenie Nr 68.2014

  w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie do prowadzenia postępowań w sprawach ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów.

 • Zarządzenie Nr 69.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 70.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 71.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 72.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2014 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 73.2014

  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

 • Zarządzenie Nr 74.2014

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 75.2014

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 76.2014

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 77.2014

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 78.2014

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 79.2014

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 80.2014

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 81.2014

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 82.2014

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 83.2014

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 84.2014

  w sprawie ogłoszenia przetargu na oddanie w najem wolnego lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 85.2014

  w sprawie dokapitalizowania Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 86.2014

  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Dęblin, przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy

 • Zarządzenie Nr 87.2014

  w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w Banku Ochrony Środowiska o/Lublin.

 • Zarządzenie Nr 88.2014

  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 • Zarządzenie Nr 89.2014

  w sprawie ogłoszenia przetargu na oddanie w najem wolnego lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 90.2014

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 91.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 92.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 93.2014

  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna".

 • Zarządzenie Nr 94.2013

  w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Miasta Dęblin za I półrocze 2014 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SPZOZ.

 • Zarządzenie Nr 96.2013

  w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorom jednostek organizacyjnych Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 97.2013

  w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 85.2014 z dnia 3 lipca 2014 r., dotyczącego dokapitalizowania Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 98.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 99.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2014 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 100.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 101.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 102.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2014 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 103.2014

  w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Wojska Polskiego w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 104.2014

  w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 105.2014

  w sprawie dokapitalizowania Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 106.2014

  w sprawie powołania komisji do przygotowania i przekazania materiałów archiwalnych oraz przygotowania dokumentacji niearchiwalnej z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.

 • Zarządzenie Nr 107.2014

  w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium naukowego Miasta Dęblin im. Jana Pawła II

 • Zarządzenie Nr 108.2014

  w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne

 • Zarządzenie Nr 109.2014

  w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne, w celu wybrakowania kwalifikujących się do zniszczenia oraz aktualizacji nadanych klauzul tajności

 • Zarządzenie Nr 110.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na rok 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 111.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2014 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 112.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 113.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 114.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2014 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 115.2014

  w sprawie powołania Komisji do spraw Nagród Burmistrza Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 116.2014

  w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie - Pani Anny Potyry i Pani Moniki Przybysz do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowania w tych sprawach.

 • Zarządzenie Nr 117.2014

  w sprawie powołania Dęblińskiej Rady Przedsiębiorców przy Burmistrzu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 119.2014

  w sprawie dokapitalizowania Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 120.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 121.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 122.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2014 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 123.2014

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia struktury stanowisk wraz z obsadą etatową w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 124.2014

  w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych.

 • Zarządzenie Nr 126.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 127.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2014 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 128.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2014 rok

 • Zarządzenie Nr 129.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 130.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2014 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 132.2014

  zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 133.2014

  w sprawie zmiany Załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 117.2014 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 3 października 2014 r. w sprawie powołania Dęblińskiej Rady Przedsiębiorców przy Burmistrzu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 134.2014

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia struktury stanowisk wraz z obsadą etatową w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 135.2014

  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

 • Zarządzenie Nr 136.2014

  w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 137.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 138.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2014 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 139.2014

  w sprawie ogłoszenia nieograniczonego przetargu ustnego (licytację) na sprzedaż nieruchomości, w skład której wchodzą działki nr 2057/2, nr 2058/2, nr 2059/2, nr 2060/2 i nr 2061/2, położone w Dęblinie przy
  ul. Stawskiej

 • Zarządzenie Nr 140.2014

  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Świetlic Osiedlowych.

 • Zarządzenie Nr 141.2014

  w sprawie powołania komisji ds. dopłat do czesnego dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.

 • Zarządzenie Nr 142.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2014 rok

 • Zarządzenie Nr 143.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 144.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2014 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 145.2014

  w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 146.2014

  w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych oraz zakładowego planu kont dla Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 147.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2014 rok

 • Zarządzenie Nr 148.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 149.2014

  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w drodze spisu z natury składników majątku świetlic funkcjonujących na terenie miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 150.2014

  w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2015 roku

 • Zarządzenie Nr 151.2014

  zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w drodze spisu z natury składników majątku świetlic funkcjonujących na terenie miasta Dęblin .

 • Zarządzenie Nr 152.2014

  zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 153.2014

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia struktury stanowisk wraz z obsadą etatową w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta.

 • Zarządzenie Nr 154.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 155.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2014 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 156.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 157.2014

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2014 rok

 • Zarządzenie Nr 158.2014

  w sprawie ustalenia wysokości niezbędnego zapasu gotówki na bieżące wydatki Urzędu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 159.2014

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2014 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 03.01.2014 r., godz. 14.34
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 03.01.2014 r., godz. 14.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.01.2014 r., godz. 14.34AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 6904 razy.