Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku w formie wsparcia zadania.

Burmistrz Miasta Dęblin


na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. nr 6, poz. 25), zgodnie z uchwałą Nr LIII/295/2013 Rady Miasta Dęblin w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”

ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku w formie wsparcia zadania oraz zaprasza do składania ofert.


I. Rodzaj i formy realizacji zadania oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych
na ich realizację.

1. Konkurs ofert dotyczy następujących zadań:
• z zakresu kultury fizycznej i sportu – 25.000,00 zł
Zadanie nr 1. Gra w piłkę nożną (w tym szkolenie) oraz udział w rozgrywkach.
Zadanie nr 2. Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w tym również osób niepełnosprawnych w zakresie gry w tenisa, organizacja i udział w rozgrywkach i turniejach.
Zadanie nr 3. Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkoatletyce oraz organizacja i udział w zawodach.
Zadanie nr 4. Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej oraz udział w turniejach i rozgrywkach.
Zadanie nr 5. Organizacja zajęć, zawodów i rozgrywek sportowo-rekreacyjnych.
Zadanie nr 6. Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu: orientacji sportowej, badmintona, kolarstwa oraz udział w zawodach.

• z zakresu zdrowia – 5.000,00 zł
Zadanie nr 7. Organizacja akcji i imprez dotyczących profilaktyki i ochrony zdrowia.
Zadanie nr 8. Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej oraz udzielanie pomocy osobom dotkniętym chorobami cywilizacyjnymi.
Zadanie nr 9. Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji, edukacji i promocji zdrowia.

• z zakresu kultury i tradycji – 25.000,00 zł
Zadanie nr 10. Edukacja patriotyczna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, wychowanie w duchu patriotyzmu.
Zadanie nr 11. Przygotowanie publikacji oraz organizacja spotkań, seminariów, konferencji, wystaw o tematyce historyczno – lokalnej.
Zadanie nr 12. Organizacja inscenizacji i rekonstrukcji historycznych.
Zadanie nr 13. Pielęgnowanie tradycji narodowych i lokalnych, a także działań promujących obchody jubileuszu 60-lecia nadania praw miejskich Miastu Dęblin.
Zadanie nr 14. Działalność kulturalno – społeczna, a także jej popularyzowanie wśród społeczeństwa.

2. Wysokość wymienionych w pkt 1 środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań może zostać zmieniona.

3. Miasto Dęblin zastrzega sobie prawo odwołania otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.

II. Termin i warunki składania ofert.
1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Oferty należy składać do dnia 27.02.2014 r. w sekretariacie Urzędu Miasta Dęblin lub korespondencyjnie na adres: 08 – 530 Dęblin, ul. Rynek 12, na formularzu którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

3. Wymagane załączniki do oferty (kopie składanych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem):
a) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk ze strony internetowej wyciągu z KRS, innego rejestru lub ewidencji,
b) w przypadku oddziałów terenowych pełnomocnictwo zarządu głównego,
c) w przypadku uczniowskich klubów sportowych – zaświadczenie z ewidencji klubów sportowych prowadzonych przez starostę zawierające dane z rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r. nr 243, poz. 1449),
d) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferentów.

4. Ogólne zasady przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych określają przepisy:
a) ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami),
b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885 ze zmianami),
c) uchwały Nr LIII/295/2013 Rady Miasta Dęblin w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”,
d) zarządzenia nr 9.2014 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 05.02.2014 r. (2,37 MB) w sprawie wprowadzenia zasad zlecania, realizacji, kontroli i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Dęblin w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. Oferent może złożyć jedną ofertę na jedno zadanie lub kilka ofert (każda na inne zadanie) będących przedmiotem konkursu. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się złożenie jednego kompletu załączników.

6. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy działające wspólnie, mogą złożyć ofertę wspólną.

III. Tryb, kryteria wyboru oraz termin wyboru ofert.
1. Do prowadzenia otwartego konkursu ofert Burmistrz powołuje komisję konkursową, która opiniuje złożone oferty wg kryteriów wskazanych w ustawie. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niezgodne z warunkami określonymi w ustawie, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone.
2. Ostateczną decyzję o zleceniu zadania i wysokości udzielonej dotacji podejmuje Burmistrz po zapoznaniu się z dokumentacją konkursu.
3. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
4. Wybór ofert nastąpi w oparciu o kryteria:
a) oceny formalnej – zgodność złożonej oferty ze wzorem oferty i ogłoszeniem
o konkursie, kompletność dokumentacji.
b) oceny merytorycznej:
• możliwość realizacji zadania przez oferenta – posiadanie doświadczenia, potencjału ludzkiego, ekonomicznego, rzeczowego, posiadane rekomendacje,
• jakość i zasięg projektu, liczba uczestników, zasadność realizacji – znaczenie
dla potrzeb mieszkańców miasta, oryginalność, realność wykonania, pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektu innych partnerów,
• realność i rzetelność planowanych działań, wielkość środków własnych
i pozyskanych z innych źródeł oraz pozafinansowy wkład własny w realizację zadania (wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczne członków),
• efekty realizacji zadania – trwałość, powtarzalność,
• rzetelność i terminowość wykonania i rozliczenia innych zadań zleconych w okresach poprzednich.
5. Wybór ofert nastąpi w terminie 21 dni od ostatecznej daty składania ofert.

IV. Termin i warunki realizacji zadania oraz zasady przyznawania dotacji.
1. Realizacja zadań musi nastąpić w 2014 r. i może obejmować okres jedynie po terminie podpisania umowy nie później jednak niż do 15 grudnia 2014 r.
2. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, aby podmiotami działań w maksymalnym stopniu byli mieszkańcy miasta Dęblin.
3. Przygotowanie merytoryczne kadry winno umożliwić właściwe i pełne zrealizowanie zadania.
4. Zlecenie realizacji zadań publicznych w wymienionym zakresie nastąpi w formie wsparcia takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
5. Warunki realizacji zadań określone zostaną w indywidualnej umowie zawartej przez Miasto Dęblin z wyłonionym po rozpatrzeniu oferty podmiotem uprawnionym.
6. Miasto Dęblin może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dofinansowania i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
7. Zleceniobiorcy są zobowiązani do:
a) korekty harmonogramu rzeczowego oraz kosztorysu zadania w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
b) prowadzenia rachunku bankowego, na który zostanie przekazana dotacja,
c) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadań,
d) sporządzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania w terminie określonym w umowie.
8. Wszelkie zmiany związane z harmonogramem oraz zmiany merytoryczne wynikłe w trakcie realizacji zadania, powinny być zgłoszone do Burmistrza w formie prośby o akceptację.
9. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Miasto Dęblin zlecając zadanie publiczne ma prawo dokonać kontroli oceny realizacji zadania, obejmującej w szczególności: stan realizacji, efektywność, rzetelność, jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.
10. Warunkiem zawarcia umowy jest dostarczenie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania:
a) zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania,
b) zaktualizowanego kosztorysu,
c) oświadczenia oferenta o zgodności odpisu z KRS ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.

V. Zrealizowane w 2013 roku zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.
• kultura fizyczna i sport - 24.500 zł
1. Gra w piłkę nożną (w tym szkolenie) oraz udział w rozgrywkach:
a) Klub Sportowy „Czarni” Dęblin – 5.000 zł,
b) Uczniowski Klub Sportowy GABARYTY – 3.000 zł.

2. Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w tym również osób niepełnosprawnych zakresie gry w tenisa, organizacja i udział w rozgrywkach:
a) Uczniowsko Miejski Klub Tenisa Stołowego „LOB” - 5.000 zł.

3. Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkoatletyce oraz organizacja i udział w zawodach:
a) Międzyszkolny Uczniowsko-Ludowy Klub Sportowy „LIBERO” - 2.500 zł.

4. Szkolenie sportowe dla młodzieży, w tym również dla osób niepełnosprawnych: brak oferty.

5. Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej oraz udział w turniejach i rozgrywkach:
a) Uczniowski Klub Sportowy przy ZSZ nr 1 – 2.000 zł,
b) Międzyszkolny Uczniowsko –Ludowy Klub Sportowy „LIBERO” – 3.000 zł.

6. Organizacja zajęć, zawodów i rozgrywek sportowo-rekreacyjnych:
a) Dęblińskie Integracyjne Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „DISON” - 3.000 zł.

7. Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu: orientacji sportowej, badmintona, kolarstwa oraz udział
w zawodach:
a) Międzyszkolny Uczniowsko –Ludowy Klub Sportowy „LIBERO” – 1.000 zł.
• zdrowie – 5.000 zł

8. Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej oraz udzielanie pomocy osobom dotkniętym chorobami cywilizacyjnymi:
a) Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 7 w Dęblinie – 2.500 zł.

9. Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji, edukacji i promocji zdrowia:
a) Towarzystwo Przyjaciół Dęblina – 500 zł,
b) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Dęblinie – 1.000 zł,
c) Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „IGNIS” – 1.000 zł.
• kultura i tradycja - 9.000 zł

10. Edukacja patriotyczna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, wychowanie
w duchu patriotyzmu:
a) Towarzystwo Przyjaciół Dęblina – 3.500 zł,
b) Stowarzyszenie Wychowanków i Absolwentów LO w Dęblinie – 1.000 zł.

11. Przygotowanie publikacji oraz organizacja spotkań, seminariów, konferencji, wystaw
o tematyce lokalnej, historyczno – regionalnej:
a) Towarzystwo Przyjaciół Dęblina – 2.000 zł.

12. Pielęgnowanie tradycji narodowych i lokalnych, a także prowadzenie działań w zakresie podnoszenia świadomości obywatelskiej:
a) Lokalna Organizacja Turystyczna „Powiśle” – 700 zł.
b) Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – 1.150 zł.

13. Działalność kulturalno – społeczna, a także jej popularyzowanie wśród społeczeństwa:
a) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy
w Dęblinie– 650 zł.
• turystyka – 1.500 zł

14. Odnowienie oznakowania pieszych szlaków turystycznych na terenie miasta Dęblina:
a) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Puławski – 1.500 zł.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 06.02.2014 r., godz. 11.59
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 06.02.2014 r., godz. 11.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.02.2014 r., godz. 11.59AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2682 razy.