Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała nr III/22/2002

w sprawie opłat administracyjnych za czynności urzędowe.


UCHWAŁA Nr III/22/2002
Rady Miasta Dęblin
z dnia 30 grudnia 2002 r.w sprawie opłat administracyjnych za czynności urzędowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984), art. 18 i art. 19 ust. 1 lit. „d” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683) oraz w związku z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415, z późniejszymi zmianami) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się opłatę administracyjną za następujące czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej - za wydanie wypisu lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - w wysokości:

1) 30 zł za wydanie wyrysu z planu przy formacie A-4;
2) 45 zł za wydanie wyrysu z planu przy formacie powyżej A-4;
3) 15 zł za każdą rozpoczętą stronę wypisu z planu.

§ 2

Opłaty, o których mowa w § 1, uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Dęblin lub na jego rachunek w banku, przed wykonaniem czynności urzędowej objętej opłatą.

§ 3

Uchyla się uchwałę Nr II/11/2002 Rady Miasta Dęblin z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie opłat administracyjnych za czynności urzędowe.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXV/250/2000 Rady Miejskiej w Dęblinie 29 grudnia 2000 r. w sprawie opłat administracyjnych za czynności urzędowe oraz uchwała Nr XXXVI/262/2001 Rady Miejskiej w Dęblinie z dnia 30 stycznia 2001 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/250/2000 Rady Miejskiej w Dęblinie z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie opłat administracyjnych za czynności urzędowe (Dz.Urz. Woj. Lubelskiego Nr 24, poz. 420).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 27.05.2004 r., godz. 08.59
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 27.05.2004 r., godz. 08.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.05.2004 r., godz. 08.59AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4640 razy.