Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

2015 rok


Podstrony:
 • Zarządzenie Nr 1.2015

  w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych oraz zakładowego planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 2.2015

  w sprawie powołania komisji ds. stypendiów sportowych

 • Zarządzenie Nr 3.2015

  zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza przez pracowników Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 4.2015

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia struktury stanowisk wraz z obsadą etatową w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 5.2015

  w sprawie ustalenia opłat rezerwacyjnych na targowisku miejskim przy ul. 15 P.P."Wilków" w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 6.2015

  w sprawie szczególnych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury

 • Zarządzenie Nr 7.2015

  w sprawie zatwierdzenia planów finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 8.2015

  w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 9.2015

  w sprawie dokapitalizowania Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 10.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 11.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 12.2015

  w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 13.2015

  w sprawie ustalenia stawek czynszu na terenie Miasta Dęblin za lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.

 • Zarządzenie Nr 14.2015

  w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

 • Zarządzenie Nr 15.2015

  w sprawie powołania zespołu ds. realizacji zadań związanych z organizacją obchodów 90-lecia "Szkoły Orląt" i Dni Dęblina 2015.

 • Zarządzenie Nr 16.2015

  w sprawie uwzględnienia uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 17.2015

  w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

 • Zarządzenie Nr 18.2015

  w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku.

 • Zarządzenie Nr 19.2015

  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Świetlic funkcjonujących w osiedlach "Lotnisko", "Masów", "Mierzwiączka", "Młynki", "Wiślana".

 • Zarządzenie Nr 20.2015

  w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

 • Zarządzenie Nr 21.2015

  w sprawie norm przydziału pracownikom Urzędu Miasta Dęblin odzieży i obuwia roboczego oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie i pranie przez pracowników własnej odzieży i obuwia.

 • Zarządzenie Nr 23.2015

  w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

 • Zarządzenie Nr 24.2015

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dęblin za 2014 r.

 • Zarządzenie Nr 25.2015

  w sprawie dokapitalizowania Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 26.2015

  w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku.

 • Zarządzenie Nr 27.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 28.2015

  w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 30.2015

  w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.

 • Zarządzenie Nr 31.2015

  w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

 • Zarządzenie Nr 32.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 33.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 34.2015

  w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 35.2015

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 36.2015

  w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze.

 • Zarządzenie Nr 37.2015

  w sprawie powołania komisji do przygotowania i przekazania materiałów archiwalnych oraz przygotowania dokumentacji niearchiwalnej z wyborów samorządowych oraz burmistrza miasta przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

 • Zarządzenie Nr 38.2015

  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Dęblin, przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy

 • Zarządzenie Nr 39.2015

  w sprawie ogłoszenia wyników Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku.

 • Zarządzenie Nr 40.2015

  w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 • Zarządzenie Nr 41.2015

  zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 42.2015

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia struktury stanowisk wraz z obsadą etatową w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 43.2015

  w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności losowania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych.

 • Zarządzenie Nr 44.2015

  w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych.

 • Zarządzenie Nr 45.2015

  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

 • Zarządzenie Nr 46.2015

  w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

 • Zarządzenie Nr 47.2015

  w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 48.2015

  w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji

 • Zarządzenie Nr 49.2015

  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury składników majątku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Stawach.

 • Zarządzenie Nr 50.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 51.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 52.2015

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Zarządzenie Nr 53.2015

  w sprawie ustalenia struktury stanowisk wraz z obsadą etatową w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 54.2015

  w sprawie upoważnień do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza Miasta Dęblin przez pracowników Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 55.2015

  w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie Pani Moniki Kośmińskiej do wydawania decyzji administracyjnych.

 • Zarządzenie Nr 56.2015

  w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozliczono na raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku.

 • Zarządzenie Nr 57.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 58.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 59.2015

  w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 60.2015

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45.2015 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

 • Zarządzenie Nr 61.2015

  w sprawie powołania likwidatora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Stawach

 • Zarządzenie Nr 62.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 r.

 • Zarządzenie Nr 63.2015

  w sprawie użyczenia lokalu położonego w Dęblinie - Osiedle Wiślana 33

 • Zarządzenie Nr 64.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 65.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 67.2015

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Zarządzenie Nr 68.2015

  zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnień do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza Miasta Dęblin przez pracowników Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 69.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 70.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 71.2015

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Zarządzenie Nr 72.2015

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. obsługi kasy w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 73.2015

  zmieniające Zarządzenie Nr 103.2014 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Wojska Polskiego w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 74.2015

  zmieniające Zarządzenie Nr 61.2015 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie powołania likwidatora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Stawach.

 • Zarządzenie Nr 75.2015

  w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

 • Zarządzenie Nr 76.2015

  w sprawie odstąpienia od wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością oraz odwołania Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością.

 • Zarządzenie Nr 77.2015

  w sprawie odwołania Zespołu Roboczego ds. Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 78.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 79.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 80.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 81.2015

  w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 82.2015

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 • Zarządzenie Nr 83.2015

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 • Zarządzenie Nr 84.2015

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 • Zarządzenie Nr 85.2015

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 • Zarządzenie Nr 86.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 87.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 88.2015

  w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 89.2015

  w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu przyznawania Karty Dużej Rodziny w imieniu Burmistrza Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 90.2015

  w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw w zakresie wspierania rodziny w imieniu Burmistrza Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 91.2015

  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 • Zarządzenie Nr 92.2015

  w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych Urzędu Miasta Dęblin oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 93.2015

  w sprawie powołania komisji do przygotowania i przekazania materiałów archiwalnych oraz przygotowania dokumentacji niearchiwalnej z wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych w dniu 10 maja 2015 r. oraz ponownego głosowania w dniu 24 maja 2015 r.

 • Zarządzenie Nr 94.2015

  w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 • Zarządzenie Nr 95.2015

  w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu miasta Dęblin za I półroczne 2015 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SPZOZ.

 • Zarządzenie Nr 96.2015

  w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 • Zarządzenie Nr 97.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 98.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 99.2015

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Zarządzenie Nr 100.2015

  w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta Dęblin w zamian za święto przypadające 15 sierpnia 2015 r.

 • Zarządzenie Nr 101.2015

  w sprawie wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu

 • Zarządzenie Nr 102.2015

  w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

 • Zarządzenie Nr 103.2015

  w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji do spraw referendum

 • Zarządzenie Nr 104.2015

  w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

 • Zarządzenie Nr 105.2015

  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna".

 • Zarządzenie Nr 106.2015

  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 4 im. Jana Pawła II w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 107.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 108.2015

  w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum

 • Zarządzenie Nr 109.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 110.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 111.2015

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Zarządzenie Nr 112.2015

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia struktury stanowisk wraz z obsadą etatową w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 113.2015

  w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 114.2015

  zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnień do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza Miasta Dęblin przez pracowników Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 115.2015

  w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych oraz zakładowego planu dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 116.2015

  w sprawie powołania komisji do przyjęcia majątku i wyposażenia likwidowanej z dniem 31 sierpnia 2015 roku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Stawach.

 • Zarządzenie Nr 117.2015

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Beaty Ćwik - referenta do spraw obsługi kasy.

 • Zarządzenie Nr 118.2015

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym.

 • Zarządzenie Nr 119.2015

  w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 120.2015

  w sprawie powołania komisji do przygotowania dokumentacji niearchiwalnej z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r.

 • Zarządzenie Nr 121.2015

  w sprawie powierzenia Pani Agacie Zaręba Skarbnikowi Miasta Dęblin obowiązków głównej księgowej

 • Zarządzenie Nr 122.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 123.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 124.2015

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Zarządzenie Nr 125.2015

  w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium naukowego Miasta Dęblin im. Jana Pawła II

 • Zarządzenie Nr 126.2015

  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 127.2015

  w sprawie powołania Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 128.2015

  w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Dęblin I kadencji

 • Zarządzenie Nr 129.2015

  w sprawie powołania Komisji do spraw Nagród Burmistrza Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 130.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 131.2015

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Zarządzenie Nr 132.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 133.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 133a.2015

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Zarządzenie Nr 134.2015

  w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 • Zarządzenie Nr 134a.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 134b.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 135.2015

  w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności losowania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych.

 • Zarządzenie Nr 136.2015

  w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych.

 • Zarządzenie Nr 137.2015

  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 • Zarządzenie Nr 138.2015

  w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych.

 • Zarządzenie Nr 139.2015

  w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 140.2015

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Zarządzenie Nr 141.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 142.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 143.2015

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Zarządzenie Nr 145.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 146.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 147.2015

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Zarządzenie Nr 148.2015

  w sprawie dokapitalizowania Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 149.2015

  w sprawie zmiany zarządzenia Nr 137.2015 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 • Zarządzenie Nr 150.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 151.2015

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Zarządzenie Nr 152.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 153.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 154.2015

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Zarządzenie Nr 155.2015

  w sprawie złożenia oświadczenia o nie skorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości, położonej w Dęblinie przy ul. Żabiej.

 • Zarządzenie Nr 156.2015

  w sprawie powołania komisji do przygotowania i przekazania materiałów archiwalnych oraz przygotowania dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.

 • Zarządzenie Nr 157.2015

  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

 • Zarządzenie Nr 158.2015

  w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 159.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 160.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 161.2015

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Zarządzenie Nr 162.2015

  w sprawie weryfikacji wniosku Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Dęblin na okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

 • Zarządzenie Nr 163.2015

  w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 164.2015

  w sprawie wyposażenia kierowców - pracowników Urzędu Miasta Dęblin w okulary przeciwsłoneczne.

 • Zarządzenie Nr 165.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 166.2015

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Zarządzenie Nr 167.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 168.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 169.2015

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Zarządzenie Nr 170.2015

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym.

 • Zarządzenie Nr 171.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 172.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 173.2015

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Zarządzenie Nr 174.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 175.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 176.2015

  w sprawie dokapitalizowania Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 177.2015

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Dęblin na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku.

 • Zarządzenie Nr 178.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 179.2015

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Zarządzenie Nr 180.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 181.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 182.2015

  zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Dęblin

 • Zarządzenie Nr 183.2015

  w sprawie ustalenia wysokości niezbędnego zapasu gotówki na bieżące wydatki Urzędu Miasta Dęblin na 2016 rok.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 05.01.2015 r., godz. 10.39
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 05.01.2015 r., godz. 10.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.01.2015 r., godz. 10.39AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 11661 razy.