Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała Nr V/23/2015

w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin.

Uchwała Nr V/23/2015
Rady Miasta Dęblin
z dnia 20 lutego 2015 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, ze zmianami), w związku z art. 11 pkt 12 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) w nawiązaniu do uchwały nr XXXIII/173/2012 Rady Miasta Dęblin z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin, na wniosek Burmistrza Miasta Dęblin:

§ 1

Uchwala się studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin, określającą uwarunkowania oraz kierunki i politykę przestrzenną miasta zawartą w tekście oraz na rysunkach „Studium”.

§ 2

Integralną częścią uchwały są:
1) Załącznik nr 1 – Uwarunkowania - tekst;
2) Załącznik nr 2 – Uwarunkowania - rysunek;
3) Załącznik nr 3 – Kierunki i polityka przestrzenna - tekst;
4) Załącznik nr 4 – Kierunki i polityka przestrzenna - rysunek;
5) Załącznik nr 5 – Lista uwag zgłoszonych do wyłożonego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 5

Z dniem podjęcia niniejszej uchwały, traci moc uchwała nr XV/78/2003 Rady Miasta Dęblin z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Dęblin.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 02.03.2015 r., godz. 13.01
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 02.03.2015 r., godz. 13.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.03.2015 r., godz. 13.01AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3889 razy.