Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

VI sesja

Wykaz uchwał Rady Miasta podjętych na VI sesji w dniu 27 marca 2015 r. nr 28 – 41.


Podstrony:
 • Uchwała Nr VI/28/2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2015 rok.

 • Uchwała Nr VI/29/2015

  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

 • Uchwała Nr VI/30/2015

  w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Miasta Dęblin.

 • Uchwała Nr VI/31/2015

  w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Dęblin.

 • Uchwała Nr VI/32/2015

  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

 • Uchwała NR VI/33/2015

  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Uchwała Nr VI/34/2015

  w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Dęblin na lata 2015 – 2020, z perspektywą do 2030 roku.

 • Uchwała Nr VI/35/2015

  w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Dęblin w roku 2015".

 • Uchwała Nr VI/36/2015

  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w opłacie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 • Uchwała Nr VI/37/2015

  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej działki położonej przy ulicy Kazimierza Jagiellończyka w Dęblinie.

 • Uchwała Nr VI/38/2015

  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasta Dęblin na nieruchomości stanowiące własność Powiatu Ryckiego, położone na terenie miasta Dęblin.

 • Uchwała Nr VI/39/2015

  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie na czas nieoznaczony prawa użytkowania części działki nr 4080/12 położonej w Dęblinie przy ulicy Generała Kowalskiego.

 • Uchwała Nr VI/40/2015

  w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.

 • Uchwała Nr VI/41/2015

  w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Miasta Dęblin w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 02.04.2015 r., godz. 10.52
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 02.04.2015 r., godz. 10.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.04.2015 r., godz. 10.52AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1608 razy.