Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała Nr VI/31/2015

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Dęblin.

Uchwała Nr VI/31/2015
Rady Miasta Dęblin
z dnia 27 marca 2015 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594, ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, ze zmianami) - Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miasta Dęblin Nr XXXIX/210/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Dęblin (Dz. Urz. Woj. Lub. Z 2013 r. poz.655, ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:
§ 14 otrzymuje brzmienie:
„1. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zależności od rodzaju odpadów wynosi:
1) zabudowa jednorodzinna:
a) odpady surowcowe (tzw. suche) – 1 raz na miesiąc,
b) szkło – 1 raz na 2 miesiące,
c) odpady komunalne zmieszane – 1 raz na 2 tygodnie,
d) popiół – 1 raz na dwa miesiące w okresie od 01 października do 30 kwietnia,
e) odpady zielone – 1 raz na miesiąc,
f) odpady wielkogabarytowe - akcyjnie 1 raz w roku,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - akcyjnie 1 raz w roku;
2) zabudowa wielorodzinna:
a) odpady surowcowe (tzw. suche) – 1 raz na dwa tygodnie,
b) szkło – 1 raz na miesiąc,
c) odpady komunalne zmieszane – 1 raz na tydzień,
d) popiół – 1 raz na dwa miesiące w okresie od 01 października do 30 kwietnia,
e) odpady zielone – 1 raz na miesiąc,
f) odpady wielkogabarytowe - akcyjnie 1 raz w roku,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - akcyjnie 1 raz w roku;
3) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy:
a) odpady surowcowe (tzw. suche) – 1 raz na miesiąc,
b) szkło – 1 raz na 2 miesiące,
c) odpady komunalne zmieszane – 1 raz na dwa tygodnie,
d) odpady zielone – 1 raz na miesiąc
przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantować nieprzepełnianie się pojemników lub worków.
2. Częstotliwość odbierania odpadów z pojemników ogólnodostępnych nie może być mniejsza niż jeden raz na miesiąc.
3. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, nie rzadziej niż jeden raz na tydzień.
4. Odpady komunalne należy odbierać od właścicieli nieruchomości w godzinach 6.00 – 22.00 w dni robocze.
5. Ustala się następujący sposób prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:
1) odpady surowcowe umieszczać w pojemnikach lub worach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów i wystawiać do odbioru zgodnie z obowiązującym harmonogramem lub przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Odpady opakowaniowe, jeżeli rodzaj materiału na to pozwala przed wrzuceniem do pojemnika lub worka należy zgnieść tak by zmniejszyć ich objętość;
2) szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe - umieszczać w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła wystawiać do odbioru zgodnie z obowiązującym harmonogramem lub przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) metal – dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
4) meble i odpady wielkogabarytowe - dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazać w okresowych akcjach zbierania tych odpadów;
5) zużyte baterie i akumulatory należy przekazać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, dostarczyć do placówek handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów na podstawie przepisów odrębnych oraz do innych wyznaczonych punktów;
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – przekazać sprzedawcy detalicznemu, dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazać w okresowych akcjach zbierania tych odpadów;
7) odpady budowlane i rozbiórkowe - dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
8) odpady ulegające biodegradacji pochodzące z pielęgnacji ogrodów znajdujących się na terenach nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub wystawiać do odbioru zgodnie z obowiązującym harmonogramem;
9) odpady w postaci przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych – umieszczać w specjalnych pojemnikach ustawionych w wyznaczonych aptekach na terenie miasta lub przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
10) zużyte opony – dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
11) odpady w postaci środków chemicznych, farb i lakierów, przepracowanych olejów oraz opakowań po nich należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
12) popioły – umieszczać w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki popiołu i wystawiać do odbioru zgodnie z obowiązującym harmonogramem lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
13) ceramika (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), znicze, szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone) – dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
14) odpady pochodzące z budów, remontów i rozbiórek, na które potrzeba uzyskać pozwolenie na budowę oraz które należy zgłosić do właściwego organu, winny być odbierane z terenu nieruchomości przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub przekazywane do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych po zawarciu oddzielnej umowy na świadczenie dodatkowych usług;
15) odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia samodzielnie, drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia do właściwego organu - dostarczać samodzielnie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
16) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków wykonuje uprawniony podmiot na podstawie zamówienia wykonania takiej usługi, złożonego przez właściciela nieruchomości;
17) częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów, zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji;
18) zbiornik bezodpływowy musi być zlokalizowany w taki sposób, aby możliwy był bezpośredni dojazd do niego pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego realizującego usługę wywozu nieczystości ciekłych.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015 r.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 02.04.2015 r., godz. 11.00
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 02.04.2015 r., godz. 11.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.04.2015 r., godz. 11.00AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1723 razy.