Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała Nr VI/32/2015

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Uchwała Nr VI/32/2015
Rady Miasta Dęblin
z dnia 27 marca 2015 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594, ze zmianami) oraz art. 6k ust. 1-3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, ze zmianami) Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Miasto Dęblin, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny, będzie obliczana od gospodarstwa domowego i zróżnicowana w zależności od liczby osób tworzących gospodarstwo domowe.
2. Ustala się miesięczną stawkę za gospodarowanie odpadami, o której mowa w ust. 1 w wysokości:
1) 10,00 zł – od gospodarstwa jednoosobowego,
2) 20,00 zł – od gospodarstwa dwuosobowego,
3) 30,00 zł – od gospodarstwa trzyosobowego,
4) 40,00 zł – od gospodarstwa czteroosobowego,
5) 50,00 zł – od gospodarstwa pięcioosobowego i większego.
3. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Miasto Dęblin, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
4. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 20 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXIX/206/2012 Rady Miasta Dęblin z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z 2013 r., poz. 657).

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015 r.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 02.04.2015 r., godz. 11.01
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 02.04.2015 r., godz. 11.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.04.2015 r., godz. 11.01AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1731 razy.