Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała Nr X/52/2015

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr X/52/2015
Rady Miasta Dęblin
z dnia 28 maja 2015 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, ze zmianami) – Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

2. Deklarację składa się w siedzibie Urzędu Miasta Dęblin ul. Rynek 12 lub przesyła pocztą, lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

3. Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, albo też w razie wystąpienia zmian wpływających na wysokość opłaty – w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. W przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – deklarację składa właściciel nieruchomości, wobec którego uprzednio została wydana decyzja określająca wysokość opłaty.

§ 2

Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) dopuszcza się składanie deklaracji wyłącznie w formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216 ze zm.),

2) układ informacji i powiązań pomiędzy nimi w deklaracji określa załącznik do uchwały,

3) deklaracje przesyła się za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej,

4) deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262) weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 ze zm.).

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXIX/208/2012 Rady Miasta Dęblin z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z dnia 7 lutego 2013 r. poz. 659, ze zmianami).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 02.06.2015 r., godz. 11.55
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 02.06.2015 r., godz. 11.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.06.2015 r., godz. 11.55AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1814 razy.