Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała Nr X/53/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała Nr X/53/2015
Rady Miasta Dęblin
z dnia 28 maja 2015 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594, ze zmianami) oraz art. 6k ust. 1-3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, ze zmianami) Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VI/32/2015 Rady Miasta Dęblin z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z 2015 r., poz. 1213) wprowadza się następujące zmiany: § 4 otrzymuje brzmienie: „Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2015 r.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 02.06.2015 r., godz. 12.04
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 02.06.2015 r., godz. 12.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.06.2015 r., godz. 12.04AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1369 razy.