Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

2016 rok


Podstrony:
 • Zarządzenie Nr 1.2016

  w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2016 roku.

 • Zarządzenie Nr 2.2016

  w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 3.2016

  w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych oraz zakładowego planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 4.2016

  w sprawie upoważnień do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza Miasta Dęblin przez pracowników Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 5.2016

  w sprawie powołania komisji ds. stypendiów sportowych

 • Zarządzenie Nr 6.2016

  w sprawie powołania Komisji Socjalnej przy Urzędzie Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 7.2016

  w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 • Zarządzenie Nr 8.2016

  w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych i gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 • Zarządzenie Nr 9.2016

  w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 • Zarządzenie Nr 10.2016

  w sprawie powołania komisji w celu uporządkowania dokumentacji ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Stawach oraz jej oceny archiwalnej i wystawienia wniosku o zgodę na zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej.

 • Zarządzenie Nr 11.2016

  w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 12.2016

  w sprawie ustalenia cen sprzedaży grobowców na Cmentarzu Komunalnym w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 13.2016

  w sprawie zatwierdzenia planów finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 14.2016

  w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2016 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 15.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 16.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 17.2016

  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Dęblin, przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy

 • Zarządzenie Nr 18.2016

  w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2016 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 19.2016

  w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 • Zarządzenie Nr 20.2016

  w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

 • Zarządzenie Nr 21.2015

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Moniki Rudnickiej - referenta ds. kancelaryjnych.

 • Zarządzenie Nr 23.2015

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 24.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 25.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 26.2015

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2016 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Zarządzenie Nr 27.2016

  w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku.

 • Zarządzenie Nr 28.2016

  w sprawie powołania zespołu powypadkowego

 • Zarządzenie Nr 29.2016

  w sprawie nadania Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 30.2016

  w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

 • Zarządzenie Nr 31.2016

  w sprawie powołania zespołu do oszacowania ryzyka dla bezpieczeństwa informacji niejawnych w planowanym systemie informatycznym oraz opracowania dokumentu szczególnych wymagań bezpieczeństwa systemu.

 • Zarządzenie Nr 32.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 33.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 34.2016

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2016 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Zarządzenie Nr 35.2016

  w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Dęblin w 2016 r.

 • Zarządzenie Nr 36.2016

  w sprawie powołania komisji ds. XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem "W trosce o nasze bezpieczeństwo"

 • Zarządzenie Nr 37.2016

  w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozliczono na raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku.

 • Zarządzenie Nr 38.2016

  w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wyznaczenia osób wchodzących w skład pocztu sztandarowego.

 • Zarządzenie Nr 39.2016

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia struktury stanowisk wraz z obsadą obsadą etatową w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 40.2016

  w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

 • Zarządzenie Nr 41.2016

  w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku.

 • Zarządzenie Nr 42.2016

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dęblin za 2015 r.

 • Zarządzenie Nr 43.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 44.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 45.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 46.2016

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2016 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Zarządzenie Nr 48.2016

  w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

 • Zarządzenie Nr 49.2016

  w sprawie zatwierdzenia sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w Urzędzie Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 50.2016

  w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli miejskich placów zabaw i osiedlowych stref sportowych należących do Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 51.2016

  w sprawie ogłoszenia wyników Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku.

 • Zarządzenie Nr 52.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 53.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 54.2016

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2016 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Zarządzenie Nr 55.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 56.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 57.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 58.2016

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2016 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Zarządzenie Nr 59.2016

  w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych oraz zakładowego planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 60.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 61.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 62.2016

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2016 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Zarządzenie Nr 63.2016

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 64.2016

  w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 • Zarządzenie Nr 65.2016

  w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych

 • Zarządzenie Nr 66.2016

  w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego

 • Zarządzenie Nr 67.2016

  w sprawie powołania zespołu ds. realizacji zadań związanych z wykorzystaniem energii geotermalnej w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 68.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 69.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 70.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 71.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 72.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 75.2015

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 • Zarządzenie Nr 76.2015

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 • Zarządzenie Nr 77.2016

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pana Mariusza Jerszow - referenta ds. lokalowych.

 • Zarządzenie Nr 78.2016

  w sprawie ogłoszenia nieograniczonego przetargu ustnego (licytację) na sprzedaż działki nr 4259 położonej w Dęblinie przy ul. Modrzyckiej.

 • Zarządzenie Nr 79.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 80.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 81.2016

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2016 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Zarządzenie Nr 82.2016

  zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnień do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza Miasta Dęblin przez pracowników Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 85.2016

  uchylające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. realizacji zadań związanych z wykorzystaniem energii geotermalnej w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 86.2016

  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Dęblin, przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy

 • Zarządzenie Nr 87.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 88.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 89.2016

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2016 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Zarządzenie Nr 90.2016

  w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu miasta Dęblin za I półroczne 2016 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SPZOZ.

 • Zarządzenie Nr 91.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 92.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 93.2016

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2016 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Zarządzenie Nr 94.2016

  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 95.2016

  w sprawie powołania zespołu zadaniowego w celu opracowania zasad i procedur rozliczeń z tytułu podatku VAT Miasta Dęblin i jednostek budżetowych Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 96.2016

  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna".

 • Zarządzenie Nr 97.2016

  w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 98.2016

  w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie od roku szkolnego 2016/2017 wyłącznie w formie elektronicznej.

 • Zarządzenie Nr 99.2016

  w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 100.2016

  w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej składników majątkowych Urzędu Miasta Dęblin oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej.

 • Zarządzenie Nr 101.2016

  w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół Nr 4 w Dęblinie od roku szkolnego 2016/2017 wyłącznie w formie elektronicznej.

 • Zarządzenie Nr 102.2016

  w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej składników majątkowych Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej.

 • Zarządzenie Nr 103.2016

  w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej składników majątkowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dęblinie wraz z jej Filiami oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej.

 • Zarządzenie Nr 104.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 105.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 106.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 107.2016

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2016 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Zarządzenie Nr 108.2016

  w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 109.2016

  w sprawie wprowadzenia zasad zlecania, realizacji, kontroli i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Dęblin w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • Zarządzenie Nr 110.2016

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 • Zarządzenie Nr 111.2016

  w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwarcia blaszanych pawilonów handlowych nie będących przedmiotem umów dzierżawy znajdujących się na Targowisku Miejskim przy ulicy 15 PP "Wilków" w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 112.2016

  w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego (licytację) na sprzedaż działki nr 4259 położonej w Dęblinie przy ul. Modrzyckiej.

 • Zarządzenie Nr 113.2016

  w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego (licytację) na sprzedaż działek przy ul. Chabrowej i C.K. Norwida w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 114.2016

  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 115.2016

  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 115A.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 115B.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na rok 2016.

 • Zarządzenie Nr 116.2016

  w sprawie ogłoszenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Dęblinie - Osiedle Wiślana 41

 • Zarządzenie Nr 117.2016

  w sprawie powołania zespołu powypadkowego

 • Zarządzenie Nr 118.2016

  w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dęblin na lata 2016 - 2023

 • Zarządzenie Nr 119.2016

  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 • Zarządzenie Nr 120.2016

  w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 121.2016

  w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dęblinie wraz z jej Filiami.

 • Zarządzenie Nr 122.2016

  w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium naukowego Miasta Dęblin im. Jana Pawła II.

 • Zarządzenie Nr 123.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 124.2016

  w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym
  konkursie ofert na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 • Zarządzenie Nr 125.2016

  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu

 • Zarządzenie Nr 126.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 127.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 127a.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 127b.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2016 rok

 • Zarządzenie Nr 128.2016

  w sprawie powołania Komisji do spraw Nagród Burmistrza Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 129.2016

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 130.2016

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 131.2016

  w sprawie wprowadzenia zamian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2016 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu pastwa.

 • Zarządzenie Nr 132.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 133.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2016 rok

 • Zarządzenie Nr 134.2016

  w sprawie ogłoszenia nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości położonej w Dęblinie - Osiedle Lotnisko

 • Zarządzenie Nr 135.2016

  w sprawie: powołania rzeczoznawców do szacowania wartości rynkowej zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu.

 • Zarządzenie Nr 136.2016

  w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 137.2016

  sprawie powołania na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
  Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 138.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 139.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 140.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2016 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 141.2016

  w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie udzielania pełnomocnictwa dyrektorom jednostek organizacyjnych Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 142.2016

  w sprawie udzielenia upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

 • Zarządzenie Nr 143.2016

  w sprawie wprowadzenia /mian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 144.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 145.2016

  W sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 146.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2016 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 147.2016

  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

 • Zarządzenie Nr 148.2016

  w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta Dęblin na 2017 rok

 • Zarządzenie Nr 149.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 150.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 151.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2016 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 153.2016

  w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Miasto Dęblin.

 • Zarządzanie Nr 154.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 155.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miastu Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 156.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2016 rok

 • Zarządzenie Nr 157.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2016 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 158.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 159.2016

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 160.2016

  w sprawie w prowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 161.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 162.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2016 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 163.2016

  zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 164.2016

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia struktury stanowisk wraz z obsadą etatową w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 165.2016

  w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 166.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 167.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miastu Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 168.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2016 rok.

 • Zarządzenie Nr 169.2016

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2016 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 170.2016

  w sprawie ustalenia planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin dla Projektu realizowanego w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami" - "Zakup samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dęblinie".

 • Zarządzenie Nr 171.2016

  w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo - księgowych oraz zakładowego planu kont dla Miasta Dęblin i l rzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 172.2016

  w sprawie ustalenia wysokości niezbędnego zapasu gotówki na bieżące wydatki Urzędu Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 173.2016

  zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnień do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza Miasta Dęblin przez pracowników Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 174.2016

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia struktur, stanowisk wraz z obsadą etatową w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Dęblin.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 14.01.2016 r., godz. 12.21
Ostatnia aktualizacja:Mariusz Kulina, data: 13.04.2016 r., godz. 14.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.04.2016 r., godz. 14.12Mariusz KulinaZmiana kolejności podlinków
14.01.2016 r., godz. 12.21AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 11662 razy.