Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

2017 rok


Podstrony:
 • Zarządzenie Nr 1.2017

  w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2017 roku

 • Zarządzenie Nr 2.2017

  w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"

 • Zarządzenie Nr 3.2017

  w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"

 • Zarządzenie Nr 4.2017

  w sprawie wskazania ostatecznego beneficjenta „Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D.

 • Zarządzenie nr 5.2017

  w sprawie powołania komisji ds. stypendiów sportowych

 • Zarządzenie Nr 6.2017

  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Dęblin, przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy

 • Zarządzenie Nr 7.2017

  w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 8.2017

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 9.2017

  w sprawie udzielenia upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

 • Zarządzenie Nr 10.2017

  zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnień do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 11.2017

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju Miasta i Inwestycji Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 12.2017

  w sprawie zatwierdzenia planów finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 13.2017

  w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2017 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 14.2017

  w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

 • Zarządzenie Nr 15.2017

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku.

 • Zarządzenie Nr 16.2017

  w sprawie powołania Komisji do dokonania przeglądu środka ruchomego

 • Zarządzenie Nr 17.2017

  w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych i innych składników majątkowych stanowiących własność Miasta Dęblin oraz zasad przeprowadzania ich likwidacji.

 • Zarządzenie Nr 18.2017

  w sprawie zasad obliczania, pobierania i zwrotu kaucji mieszkaniowej zabezpieczającej należności wyjamującego

 • Zarządzenie Nr 19.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 20.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 21.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 22.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2017 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 23.2017

  w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Dęblin w 2017 r.

 • Zarządzenie Nr 24.2017

  w sprawie powołania zespołu do opracowania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 25.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 26.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 27.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2017 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państw

 • Zarządzenie Nr 28.2017

  w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych.

 • Zarządzenie Nr 30.2017

  w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku.

 • Zarządzenie Nr 31.2017

  w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozliczono na raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku.

 • Zarządzenie Nr 32.2017

  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku.

 • Zarządzenie Nr 33.2017

  w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 34.2017

  w sprawie struktury stanowisk wraz z obsadą etatową w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 35.2017

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dęblin za 2016 r.

 • Zarządzenie Nr 36.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 37.2017

  w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli

 • Zarządzenie Nr 38.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 39.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 40.2017

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 41.2017

  w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o. w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 42.2017

  W sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych oraz zakładowego planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 43.2017

  zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnień do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza Miasta Dęblin przez pracowników Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 44.2017

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Anny Krygrowskiej - referenta ds. księgowości budżetowej.

 • Zarządzenie Nr 45.2017

  w sprawie powołania komisji ds. XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem "25 lat PSP - Profesjonalni, Sprawni, Pomocni"

 • Zarządzenie Nr 46.2017

  w sprawie ustalenia planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin dla Projektu - "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dęblin na lata 2016-2023".

 • Zarządzenie Nr 47.2017

  w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 48.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 49.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 50.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2017 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 51.2017

  w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 52.2017

  w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 53.2017

  w sprawie ustalenia planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin dla Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 pod nazwą "Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych".

 • Zarządzenie Nr 54.2017

  w sprawie naboru kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 55.2017

  w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli miejskich placów zabaw i osiedlowych stref sportowych należących do Miasta Dęblin

 • Zarządzenie Nr 56.2017

  w sprawie struktury stanowisk wraz z obsadą etatową w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 57.2017

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru oferty na wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 1/38 położonej w Dęblinie, obręb 0006 Skarbu Państwa i Lasów Państwowych

 • Zarządzenie Nr 58.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 59.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 60.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 61.2017

  w sprawie dokapitalizowania Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblin

 • Zarządzenie Nr 62.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2017 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 63.2017

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 64.2017

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Elżbiety Kowalik - referenta ds. projektów strukturalnych.

 • Zarządzenie Nr 65.2017

  w sprawie powołania komisji do oceny formalnej dokumentów złożonych przez kandydatów w ramach naboru kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 66.2017

  w sprawie określenia terminu wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta w Dęblinie II kadencji

 • Zarządzenie Nr 67.2017

  w sprawie powołania Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 68.2017

  w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mierzwiączka w Dęblinie, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 21 kwietnia 2017 r. - 24 maja 2017 r.

 • Zarządzenie Nr 69.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 70.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 71.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2017 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 72.2017

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 • Zarządzenie Nr 73.2017

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 • Zarządzenie Nr 74.2017

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 • Zarządzenie Nr 75.2017

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 • Zarządzenie Nr 76.2017

  w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych oraz zakładowego planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 77.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 78.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 79.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2017 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 80.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 81.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 82.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2017 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 83.2017

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Katarzyny Rozenkiewicz - młodszego referenta ds. administracyjnych.

 • Zarządzenie Nr 84.2017

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 85.2017

  w sprawie dokapitalizowania Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblin

 • Zarządzenie Nr 86.2017

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. dowodów osobistych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta Dęblin

 • Zarządzenie Nr 87.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 88.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 89.2017

  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 90.2017

  w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwarcia lokalu mieszkalnego przy ul. Wiślanej 15/2 o powierzchni użytkowej 46,06m2 w celu przeprowadzenia dezynsekcji w powyższym lokalu

 • Zarządzenie Nr 91.2017

  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w zakresie rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna"

 • Zarządzenie Nr 92.2017

  w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu miasta Dęblin za I półroczne 2017 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SPZOZ.

 • Zarządzenie Nr 93.2017

  w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium naukowego Miasta Dęblin im. Jana Pawła II.

 • Zarządzenie Nr 94.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 95.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 96.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2017 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 97.2017

  w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorom jednostek organizacyjnych Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 98.2017

  w sprawie upoważnień do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza Miasta Dęblin przez pracowników Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 99.2017

  w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 100.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 101.2017

  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Dęblin, przeznaczonych do sprzedaży

 • Zarządzenie Nr 102.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 103.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 104.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2017 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 106.2017

  zmieniające zarządzenie w sprawie struktury stanowisk wraz z obsadą etatową w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 107.2017

  w sprawie powołania Komisji do spraw Nagród Burmistrza Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 108.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 109.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2017 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 111.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 110.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 112.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2017 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 113.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 114.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 115.2017

  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 • Zarządzenie Nr 116.2017

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Iwony Pękali - referenta ds. obsługi kasy.

 • Zarządzenie Nr 117.2017

  w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 118.2017

  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

 • Zarządzenie Nr 119.2017

  w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż działki nr 4067/5 położonej w Dęblinie przy ul. Balonnej

 • Zarządzenie Nr 120.2017

  w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż działki nr 459/7 położonej w Dęblinie przy ul. Żabiej 8a

 • Zarządzenie Nr 121.2017

  w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości położonej w Dęblinie przy ul. Stawskiej

 • Zarządzenie Nr 122.2017

  w sprawie zasad obliczania, pobierania i zwrotu kaucji mieszkaniowej zabezpieczającej należności wynajmującego

 • Zarządzenie Nr 123.2017

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"

 • Zarządzenie Nr 124.2017

  w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Dęblin

 • Zarządzenie Nr 125.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 126.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 127.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 128.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2017 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 129.2017

  w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych oraz zakładowego planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 130.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 131.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 132.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 133.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2017 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 134.2017

  w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok

 • Zarządzenie Nr 135.2017

  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

 • Zarządzenie Nr 136.2017

  w sprawie weryfikacji wniosku Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Dęblin na okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

 • Zarządzenie Nr 137.2017

  w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury rzeczowych składników majątkowych objętych umową dotyczącą projektu "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji".

 • Zarządzenie Nr 139.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 140.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 141.2017

  w sprawie ustalenia stawek czynszu na terenie Miasta Dęblin za lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.

 • Zarządzenie Nr 142.2017

  w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych oraz zakładowego planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 143.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 144.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 145.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2017 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa

 • Zarządzenie Nr 146.2017

  w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych oraz zakładowego planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 147.2017

  w sprawie ustalenia niezbędnego zapasu gotówki na bieżące wydatki Urzędu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 148.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian z Zarządzeniu Nr 153.2016 z dnia 24 listopada 2016 r.

 • Zarządzenie Nr 149.2017

  zmieniające Zarządzenie Nr 41.2017 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 05.04.2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 150.2017

  w sprawie dokapitalizowania Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblin

 • Zarządzenie Nr 151.2017

  w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż działki nr 3156 położonej w Dęblinie, obręb 0001 Dęblin, w pobliżu ulicy Stężyckiej

 • Zarządzenie Nr 152.2017

  w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż działki nr 4208/4 położonej w Dęblinie, obręb 0001 Dęblin, w pobliżu ulicy Bajana

 • Zarządzenie Nr 153.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 154.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 155.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 156.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz nnych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2017 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa

 • Zarządzenie Nr 157.2017

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Zofii Gruli - Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.

 • Zarządzenie Nr 158.2017

  w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z mieszkalnego zasobu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 159.2017

  w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 160.2017

  w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 161.2017

  w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników (dyrektorów) i zastępców kierowników (zastępców dyrektorów) gminnych jednostek organizacyjnych.

 • Zarządzenie Nr 162.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 163.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 164.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 165.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2017 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 166.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 167.2017

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2017 rok.

 • Zarządzenie Nr 168.2017

  w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych oraz zakładowego planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 169.2017

  w sprawie ustalenia planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin dla Projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego "Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin".

 • Zarządzenie Nr 170.2017

  w sprawie ustalenia planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin dla Projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I".


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Radosław Gadula, data: 13.01.2017 r., godz. 13.05
Ostatnia aktualizacja:Mariusz Kulina, data: 17.10.2017 r., godz. 11.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.10.2017 r., godz. 11.52Mariusz KulinaZmiana kolejności podlinków
13.01.2017 r., godz. 13.12Radosław GadulaEdycja strony
13.01.2017 r., godz. 13.06Radosław GadulaEdycja strony
13.01.2017 r., godz. 13.05Radosław GadulaDodanie strony

Strona oglądana: 6011 razy.