Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

2018 rok


Podstrony:
 • Zarządzenie Nr 1.2018

  w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Dęblin

 • Zarządzenie Nr 2.2018

  w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2018 roku

 • Zarządzenie Nr 3.2018

  w sprawie powołania komisji ds. stypendiów sportowych

 • Zarządzenie Nr 4.2018

  w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta Dęblin do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań.

 • Zarządzenie Nr 5.2018

  w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozliczono na raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku.

 • Zarządzenie Nr 6.2018

  w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych

 • Zarządzenie Nr 7.2018

  w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego

 • Zarządzenie Nr 8.2018

  w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 • Zarządzenie Nr 9.2018

  w sprawie udzielania pełnomocnictwa dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 10.2018

  w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Dęblin

 • Zarządzenie Nr 11.2018

  w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowań w sprawach dłużników alimentacyjnych.

 • Zarządzenie Nr 12.2018

  w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych.

 • Zarządzenie nr 13.2018

  w sprawie zatwierdzenia planów finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie nr 14.2018

  w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2018 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 15.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 16.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 17.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2018 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 18.2018

  w sprawie czasowego powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 19.2018

  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Dęblin, przeznaczonych do zbycia

 • Zarządzenie Nr 20.2018

  w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie czasowego powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 21.2018

  w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego, położonego w Dęblinie w os. Wiślana 33 oraz w sprawie powołania Komisji przetargowej

 • Zarządzenie Nr 22.2018

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku.

 • Zarządzenie Nr 23.2018

  w sprawie norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych eskploatowanych w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Dęblin-Masów

 • Zarządzenie Nr 24.2018

  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 25.2018

  w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 • Zarządzenie Nr 27.2018

  w sprawie wprowadzenia programu powszechnej nauki pływania pn. "Delfinek"

 • Zarządzenie Nr 28.2018

  w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż działki nr 4067/5 położonej w Dęblinie przy ul. Balonnej

 • Zarządzenie Nr 29.2018

  zmieniające Zarządzenie Nr 41.2017 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 05.04.2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 30.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 31.2018

  w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 • Zarządzenie Nr 32.2018

  w sprawie powołania Komisji do dokonania przeglądu środka ruchomego.

 • Zarządzenie Nr 33.2018

  w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych dla samochodów eksploatowanych przez Urząd Miasta Dęblin

 • Zarządzenie Nr 34.2017

  w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych i innych składników majątkowych, stanowiących własność Miasta Dęblin oraz zasad przeprowadzania ich likwidacji.

 • Zarządzenie Nr 35.2018

  zmieniające zarządzenie w sprawie struktury stanowisk wraz z obsadą etatową w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 36.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 37.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 38.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2018 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 39.2018

  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Dęblin, przeznaczonych do zbycia

 • Zarządzenie Nr 40.2018

  w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

 • Zarządzenie Nr 41.2018

  w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku.

 • Zarządzenie Nr 42.2018

  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku.

 • Zarządzenie Nr 43.2018

  w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Dęblin w 2018 r.

 • Zarządzenie Nr 44.2018

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dęblin za 2017 r.

 • Zarządzenie Nr 45.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 46.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 47.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 48.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2018 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 49.2018

  w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli miejskich placów zabaw i osiedlowych stref sportowych należących do Miasta Dęblin

 • Zarządzenie Nr 50.2018

  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 51.2018

  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 52.2018

  w sprawie ogłoszenia pierwszego ograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż działki nr 866/2 położonej w Dęblinie, obręb 0001 Dęblin, w pobliżu ulicy Składowej

 • Zarządzenie Nr 53.2018

  w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego, położonego w Dęblinie w os. Wiślana 33 oraz w sprawie powołania Komisji przetargowej.

 • Zarządzenie Nr 54.2018

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 55.2018

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 56.2018

  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 57.2018

  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1 "Bajka" w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 58.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 59.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 60.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2018 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 61.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 62.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 63.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2018 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 64.2018

  w sprawie wydzielenia lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta Dęblin

 • Zarządzenie Nr 65.2018

  w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Stawy w Dęblinie, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 14 marca 2018 r. - 16 kwietnia 2018 r.

 • Zarządzenie Nr 66.2018

  w sprawie powołania Komisji do wyceny środków trwałych zakupionych aktem notarialnym nr 1589/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r.

 • Zarządzenie Nr 67.2018

  w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Tysiąclecia 25 w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 68.2018

  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 69.2018

  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 70.2018

  w sprawie struktury stanowisk wraz z obsadą etatową w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 71.2018

  w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 72.2018

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 73.2018

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 74.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 75.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 76.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2018 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 77.2018

  w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących realizacji rządowego programu "Dobry Start"

 • Zarządzenie Nr 78.2018

  w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć, oraz przekazywania informacji w sprawach dotyczących realizacji rządowego programu "Dobry Start"

 • Zarządzenie Nr 80.2018

  w sprawie zasad ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości

 • Zarządzenie Nr 81.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 82.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 83.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2018 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 84.2018

  w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż działki nr 874/2 położonej w Dęblinie przy ul. Składowej

 • Zarządzenie Nr 85.2018

  w sprawie zmiany zarządzenia nr 79.2018 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia składu imiennego Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 86.2018

  w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 87.2018

  w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć, oraz przekazywania informacji w sprawach dotyczących realizacji rządowego programu "Dobry Start"

 • Zarządzenie Nr 88.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 153.2016 z dnia 24 listopada 2016 r.

 • Zarządzenie Nr 89.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 90.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 91.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 92.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2018 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 93.2018

  W sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych oraz zakładowego planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 94.2018

  w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności przez Miasto Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 95.2018

  zmieniające Zarządzenie Nr 41.2017 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 05.04.2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 96.2018

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 • Zarządzenie Nr 97.2018

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 • Zarządzenie Nr 98.2018

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 • Zarządzenie Nr 99.2018

  w sprawie ustalenia planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin dla Projektu dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - "Stworzenie lepszych warunków dla rozwoju lokalnej społeczności, integracji międzypokoleniowej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń poprzez remont Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie - Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury".

 • Zarządzenie Nr 100.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 101.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 102.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2018 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 103.2018

  w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego, położonego w Dęblinie w os. Wiślana 33 oraz powołania Komisji przetargowej.

 • Zarządzenie Nr 104.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 105.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 106.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 107.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2018 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 108.2018

  w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 • Zarządzenie Nr 109.2018

  zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego, położonego w Dęblinie w os. Wiślana 33 oraz w sprawie powołania Komisji przetargowej.

 • Zarządzenie Nr 110.2018

  w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących własnością Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 111.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 112.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 113.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2018 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 114.2018

  w sprawie powołania zespołu powypadkowego

 • Zarządzenie Nr 115.2018

  w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1 „Bajka" w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 116.2018

  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 117.2018

  w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Burmistrza Miasta Dęblin do spraw wyborów

 • Zarządzenie Nr 118.2018

  w sprawie ustalenia planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin dla Projektu realizowanego w ramach realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości - Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP Masów.

 • Zarządzenie Nr 119.2018

  w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu miasta Dęblin za I półroczne 2018 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SPZOZ.

 • Zarządzenie Nr 120.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 121.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 122.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2018 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 123.2018

  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 124.2018

  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 125.2018

  w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 126.2018

  w sprawie ogłoszenia trzeciego nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż działki nr 4067/5 położonej w Dęblinie przy ul. Balonnej

 • Zarządzenie Nr 127.2018

  w sprawie użyczenia lokali użytkowych położonych w Dęblinie przy ul. Wiślana 33

 • Zarządzenie Nr 128.2018

  w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie udzielania pełnomocnictwa dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Dęblin

 • Zarządzenie Nr 129.2018

  w sprawie wskazania osoby do pełnienia funkcji pełnomocnika do spraw informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 130.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 131.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 132.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2018 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 133.2018

  w sprawie określenia zasad organizacji pełnienia zasad organizacji pełnienia stałych dyżurów Burmistrza Miasta Dęblin w stanach gotowości obronnej państwa.

 • Zarządzenie Nr 134.2018

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pana Kamila Krypskiego - Podinspektora ds. porządku publicznego, ochrony zdrowia i promocji Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego.

 • Zarządzenie Nr 135.2018

  w sprawie powołania Miejskiej Komisji do spraw Nagród Burmistrza Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 136.2018

  w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium naukowego Miasta Dęblin im. Jana Pawła II.

 • Zarządzenie Nr 137.2018

  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w zakresie rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna"

 • Zarządzenie Nr 138.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 139.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 140.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 141.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2018 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 142.2018

  w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 • Zarządzenie Nr 143.2018

  w sprawie ustalenia planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin dla Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa "Przyjazny internet - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta Dęblin".

 • Zarządzenie Nr 144.2018

  w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 145.2018

  w sprawie dokapitalizowania Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 146.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 147.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 148.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2018 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 149.2018

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019".

 • Zarządzenie Nr 150.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 151.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 152.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2018 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 153.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 154.2018

  sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 155.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2018 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 156.2018

  w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 157.2018

  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

 • Zarządzenie Nr 158.2018

  w sprawie ustalenia stawek czynszu na terenie Miasta Dęblin za lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.

 • Zarządzenie Nr 159.2018

  w sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 • Zarządzenie Nr 160.2018

  w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Zarządzenie Nr 162.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 163.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 164.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 165.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2018 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 166.2018

  w sprawie aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminy Miasto Dęblin przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową

 • Zarządzenie Nr 167.2018

  w sprawie ustalenia cen sprzedaży grobowców na Cmentarzu Komunalnym w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 168.2018

  w sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 • Zarządzenie Nr 169.2018

  w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 170.2018

  w sprawie struktury stanowisk wraz z obsadą etatową w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 170A.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 170B.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 170C.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2018 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 171.2018

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 172.2018

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 173.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 174.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 175.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 176.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2018 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 177.2018

  w sprawie ustalenia planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin dla Projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego "Stowarzyszenia lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW".

 • Zarządzenie Nr 178.2018

  w sprawie ustalenia wysokości niezbędnego zapasu gotówki na bieżące wydatki Urzędu Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 179.2018

  w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury rzeczowych składników majątkowych objętych umową dotyczącą projektu "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji".

 • Zarządzenie Nr 180.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 181.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 182.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2018 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Mariusz Kulina, data: 04.01.2018 r., godz. 13.44
Ostatnia aktualizacja:Mariusz Kulina, data: 04.01.2018 r., godz. 13.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.01.2018 r., godz. 13.45Mariusz KulinaEdycja strony
04.01.2018 r., godz. 13.44Mariusz KulinaDodanie strony

Strona oglądana: 6282 razy.