Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

2018 rok


Podstrony:
 • Zarządzenie Nr 1.2018

  w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Dęblin

 • Zarządzenie Nr 2.2018

  w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2018 roku

 • Zarządzenie Nr 3.2018

  w sprawie powołania komisji ds. stypendiów sportowych

 • Zarządzenie Nr 4.2018

  w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta Dęblin do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań.

 • Zarządzenie Nr 5.2018

  w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozliczono na raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku.

 • Zarządzenie Nr 6.2018

  w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych

 • Zarządzenie Nr 7.2018

  w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego

 • Zarządzenie Nr 8.2018

  w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 • Zarządzenie Nr 9.2018

  w sprawie udzielania pełnomocnictwa dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 10.2018

  w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Dęblin

 • Zarządzenie Nr 11.2018

  w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowań w sprawach dłużników alimentacyjnych.

 • Zarządzenie Nr 12.2018

  w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych.

 • Zarządzenie nr 13.2018

  w sprawie zatwierdzenia planów finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie nr 14.2018

  w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2018 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 15.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 16.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 17.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2018 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 18.2018

  w sprawie czasowego powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 19.2018

  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Dęblin, przeznaczonych do zbycia

 • Zarządzenie Nr 20.2018

  w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie czasowego powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 21.2018

  w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego, położonego w Dęblinie w os. Wiślana 33 oraz w sprawie powołania Komisji przetargowej

 • Zarządzenie Nr 22.2018

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku.

 • Zarządzenie Nr 23.2018

  w sprawie norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych eskploatowanych w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Dęblin-Masów

 • Zarządzenie Nr 24.2018

  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 25.2018

  w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 • Zarządzenie Nr 27.2018

  w sprawie wprowadzenia programu powszechnej nauki pływania pn. "Delfinek"

 • Zarządzenie Nr 28.2018

  w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż działki nr 4067/5 położonej w Dęblinie przy ul. Balonnej

 • Zarządzenie Nr 29.2018

  zmieniające Zarządzenie Nr 41.2017 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 05.04.2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 30.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 31.2018

  w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 • Zarządzenie Nr 32.2018

  w sprawie powołania Komisji do dokonania przeglądu środka ruchomego.

 • Zarządzenie Nr 33.2018

  w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych dla samochodów eksploatowanych przez Urząd Miasta Dęblin

 • Zarządzenie Nr 34.2017

  w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych i innych składników majątkowych, stanowiących własność Miasta Dęblin oraz zasad przeprowadzania ich likwidacji.

 • Zarządzenie Nr 35.2018

  zmieniające zarządzenie w sprawie struktury stanowisk wraz z obsadą etatową w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 36.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 37.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 38.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2018 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 39.2018

  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Dęblin, przeznaczonych do zbycia

 • Zarządzenie Nr 40.2018

  w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

 • Zarządzenie Nr 41.2018

  w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku.

 • Zarządzenie Nr 42.2018

  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku.

 • Zarządzenie Nr 43.2018

  w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Dęblin w 2018 r.

 • Zarządzenie Nr 44.2018

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dęblin za 2017 r.

 • Zarządzenie Nr 45.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 46.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 47.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 48.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2018 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 49.2018

  w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli miejskich placów zabaw i osiedlowych stref sportowych należących do Miasta Dęblin

 • Zarządzenie Nr 50.2018

  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 51.2018

  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 52.2018

  w sprawie ogłoszenia pierwszego ograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż działki nr 866/2 położonej w Dęblinie, obręb 0001 Dęblin, w pobliżu ulicy Składowej

 • Zarządzenie Nr 53.2018

  w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego, położonego w Dęblinie w os. Wiślana 33 oraz w sprawie powołania Komisji przetargowej.

 • Zarządzenie Nr 54.2018

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 55.2018

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 56.2018

  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 57.2018

  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1 "Bajka" w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 58.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 59.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 60.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2018 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 61.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 62.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 63.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2018 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 64.2018

  w sprawie wydzielenia lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta Dęblin

 • Zarządzenie Nr 65.2018

  w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Stawy w Dęblinie, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 14 marca 2018 r. - 16 kwietnia 2018 r.

 • Zarządzenie Nr 66.2018

  w sprawie powołania Komisji do wyceny środków trwałych zakupionych aktem notarialnym nr 1589/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r.

 • Zarządzenie Nr 67.2018

  w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Tysiąclecia 25 w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 68.2018

  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 69.2018

  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 70.2018

  w sprawie struktury stanowisk wraz z obsadą etatową w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 71.2018

  w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 72.2018

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 73.2018

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 74.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 75.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 76.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2018 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 77.2017

  w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących realizacji rządowego programu "Dobry Start"

 • Zarządzenie Nr 78.2017

  w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć, oraz przekazywania informacji w sprawach dotyczących realizacji rządowego programu "Dobry Start"

 • Zarządzenie Nr 80.2017

  w sprawie zasad ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości

 • Zarządzenie Nr 81.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 82.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

 • Zarządzenie Nr 83.2018

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2018 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Mariusz Kulina, data: 04.01.2018 r., godz. 13.44
Ostatnia aktualizacja:Mariusz Kulina, data: 04.01.2018 r., godz. 13.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.01.2018 r., godz. 13.45Mariusz KulinaEdycja strony
04.01.2018 r., godz. 13.44Mariusz KulinaDodanie strony

Strona oglądana: 2017 razy.