Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

          Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Dęblin jest Burmistrz Miasta Dęblin, (adres siedziby Burmistrza Miasta Dęblin: 08-530 Dęblin, ul. Rynek 12).

2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych Panią Małgorzatę Potręć, z którą może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną (inspektor@cbi24.pl) lub pisemnie na adres Urzędu Miasta Dęblin.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
• realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa , zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda.

5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: – organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, – innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Dęblin przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Dęblin.

7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

8. Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,
  • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Mariusz Kulina, data: 25.05.2018 r., godz. 11.49
Ostatnia aktualizacja:Mariusz Kulina, data: 07.03.2019 r., godz. 12.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.03.2019 r., godz. 12.16Mariusz KulinaEdycja strony
07.03.2019 r., godz. 12.14Mariusz KulinaEdycja strony
15.01.2019 r., godz. 14.07Mariusz KulinaEdycja strony
13.09.2018 r., godz. 12.30Mariusz KulinaEdycja strony
25.05.2018 r., godz. 15.36Mariusz KulinaEdycja strony
25.05.2018 r., godz. 15.35Mariusz KulinaEdycja strony
25.05.2018 r., godz. 15.33Mariusz KulinaEdycja strony
25.05.2018 r., godz. 12.18Mariusz KulinaEdycja strony
25.05.2018 r., godz. 12.18Mariusz KulinaEdycja strony
25.05.2018 r., godz. 12.17Mariusz KulinaEdycja strony
25.05.2018 r., godz. 12.16Mariusz KulinaEdycja strony
25.05.2018 r., godz. 12.06Mariusz KulinaEdycja strony
25.05.2018 r., godz. 11.56Mariusz KulinaEdycja strony
25.05.2018 r., godz. 11.56Mariusz KulinaEdycja strony
25.05.2018 r., godz. 11.53Mariusz KulinaEdycja strony
25.05.2018 r., godz. 11.49Mariusz KulinaDodanie strony

Strona oglądana: 1406 razy.