Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

XXX sesja Rady Miasta Dęblin

Biuro Rady Miasta Dęblin informuje, że w dniu 26 maja 2020 r. o godz. 9:00 odbędzie się XXX sesja Rady Miasta Dęblin w sali nr 1 Ratusza Miasta (Dęblin, ul. Rynek 12) z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja o pracach Przewodniczącego Rady Miasta i Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Sprawy różne, wolne wnioski oraz złożenie pisemnych interpelacji i zapytań.
6. Omówienie stanu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w mieście w 2019 roku (10,13 MB).
7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie za rok 2019 (5,17 MB).
8. Ocena zasobów pomocy społecznej. (6,08 MB)
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2019. (2,93 MB)
10. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dęblinie za rok 2019. (2,64 MB)
11. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019. (3,50 MB)
12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2020 rok, (3,25 MB)
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej, (2,93 MB)
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie za 2019 rok, (7,44 MB)
d) wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1383 położonej w Dęblinie, obręb geodezyjny 0002 Masów, (0,76 MB)
e) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy działek położonych w Dęblinie, (2,43 MB)
f) sprzedaży działki nr 1192/1 położonej w Dęblinie przy ulicy Ogrodowej, (0,77 MB)
g) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu, (0,61 MB)
h) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu, (0,62 MB)
i) wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Dęblin na wykonywanych wyrobach pamiątkarskich, (0,67 MB)
j) przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Miasta Dęblin, (0,80 MB)
k) ustanowienia stypendium Miasta Dęblin im. Jana Pawła II dla uzdolnionych uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego Miasta Dęblin im. Jana Pawła II, (2,06 MB)
l) pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia przez Radę Miasta Dęblin uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem. (0,47 MB)
13. Zamknięcie obrad.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Radosław Gadula, data: 20.05.2020 r., godz. 09.36
Ostatnia aktualizacja:Radosław Gadula, data: 20.05.2020 r., godz. 10.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.05.2020 r., godz. 10.03Radosław GadulaEdycja strony
20.05.2020 r., godz. 09.40Radosław GadulaEdycja strony
20.05.2020 r., godz. 09.39Radosław GadulaEdycja strony
20.05.2020 r., godz. 09.36Radosław GadulaDodanie strony

Strona oglądana: 197 razy.